FanPage   หน้าแรก   ฉบับก่อน    ดัชนี    แนะนำ   ติดต่อเรา   ซีเอ็ด  


Activities
   ประลองปัญญา
   คิดเขียน
   ข่าว-กิจกรรมข่าว-กิจกรรม

โดย โทรโข่ง

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Learning Object คณิต วิทย์ สำหรับครูและนักเรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เชิญชวนครูและนกั เรยี นเขา้ ไปใชง้ านสื่ออิเลก็ ทรอนิกส์ Learning Object ในรูปแบบ Interactive Animationและ Simulation ในเนื้อหากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สำหรับช่วงชั้นที่สอง และช่วงชั้นที่สาม โดยเข้าไปใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://play.ipst.ac.th

สำหรับบทเรียน Learning Object วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่สอง ระดับ ป.4 - 6 ประกอบด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ 1. การย่อยอาหาร 2. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 3. โซ่อาหาร 4. ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 5.การเกิดหิน 6. วงจรไฟฟ้า 7. แม่เหล็ก 8. ความดัน 9. การสะท้อนของแสง 10. เสียง วิชาคณิตศาสตร์ 1. การเรียงลำดับทศนิยม 2. ตัวประกอบและการแยกตัวประกอบ 3. ร้อยละและเปอร์เซ็นต์ 4. การวัดความยาว 5. พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 6. มุม 7. สมบัติของรูปเรขาคณิตสองมิติ 8. แบบรูปของจำนวน 9. การเก็บข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

บทเรียน Learning Object วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่สาม ม.1 - 3 ประกอบด้วย วิชาวิทยาศาสตร์ 1. กล้องจุลทรรศน์และขนาดของเซลล์ 2. การเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะของเซลล์ 3. พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล 4. ชนิดของปฏิกิริยาเคมี 5. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 6. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 7.การถ่ายโอนความร้อน 8. กระแสไฟฟ้า 9. แสงสี วิชาคณิตศาสตร์ 1. การหารลงตัว 2. ตัวประกอบเฉพาะ 3. ร้อยละ 4. พื้นที่ของรูปต่าง ๆ 5. ปริมาตร พื้นที่ผิวของทรงกระบอกและทรงกลม 6. สมมาตร 7. การแก้สมการกำลังสอง 8.อสมการ 9. การนำเสนอข้อมูล

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสนช. ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยเปิดรับสมัครผลงานประเภท กลุ่มอุตสาหกรรม และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่าง ๆ ของข้าว โดยเป็นการสร้างความรู้ใหม่หรือใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านมาประยุกต์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้สูงในเชิงพาณิชย์โดยมีข้าวเป็นส่วนประกอบสำคัญ และใช้กระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ข้าวไทย โดยจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลระดับชาติมาก่อน และอยู่ในเชิงพาณิชย์มาไม่เกินสองปี

สนใจสมัครได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม โดยส่งผลงาน พร้อมเอกสารประกอบ และใบสมัครที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://www.thairice.org มายัง มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทรศัพท์ 0 2942 7620, 0 2942 7626 โทรสาร 02942 7621 อีเมล ricefoundthailand@thairice.org

วว. จัดอบรม Innovative Thinking

กองจัดการความรู้ ศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน เรื่อง InnovativeThinking : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมเคยู โฮม (KU HOME) อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 2,300บาท พร้อมโปรโมชันพิเศษ สมัครอบรมหนึ่งหลักสูตร จำนวนสี่ท่าน เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้เพิ่มฟรีอีกหนึ่งท่าน

สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองจัดการความรู้ ศูนย์ความรู้ วว. โทรศัพท์ 0 2577 9082 - 3 หรือ08 9813 4127 โทรสาร 0 2577 9083 - 4 และสอบถามเส้นทางได้ที่โทรศัพท์ 0 2579 0010 - 15 เว็บไซต์ http://www.tistr.or.th (สัมมนา/อบรม) อีเมล training@tistr.or.th

มูลนิธิข้าวไทยฯ เชิญร่วมสมัครเข้าค่ายข้าว ปี 2558

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดค่ายข้าว ประจำปี 2558 ในโครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย” โดยจะคัดเลือกเยาวชนลูกหลานชาวนาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามถึงห้า หรือ ปวช.ปีหนึ่งถึงสอง อายุระหว่าง 15 - 18 ปี ซึ่งมีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องข้าว และการทำนา ให้มาเรียนรู้เรื่องข้าว รับความรู้และประสบการณ์ในเรื่องงานวิจัยและพัฒนาข้าว รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะได้รับการพัฒนาขึ้นในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ไปจนถึงการค้าข้าว

สนใจสมัครได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม โดยส่งใบสมัครที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://www.thairice.org พร้อมหนังสือรับรอง และเอกสารแสดงความคิดเห็น มาที่ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2942 7620, 0 29427626 โทรสาร 0 2942 7621 อีเมล ricefoundthailand@thairice.org

พบกับเรื่องนี้ได้ที่ : http://update.se-ed.com/329/news-329.shtml  หน้าแรก   ฉบับก่อน    ดัชนี    แนะนำ   ติดต่อเรา   สมาชิก   ซีเอ็ด

UpDATE นิตยสารรายเดือน ราคาฉบับละ 75 บาท อัตราสมาชิก 12 ฉบับ 825 บาท จัดพิมพ์โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 1858/87-90 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร.0 2739 8111 โทรสาร 0 2739 8244 E-mail : update@se-ed.com